Kế hoạch và kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2023

30/09/2020 15:29 Địa phương
UBND tỉnh Sơn La vừa tổ chức họp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh.
Phê duyệt nhiệm vụ điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của các sông suối chính
ke hoach va kinh phi su nghiep bao ve moi truong cua tinh son la giai doan 2021 2023
Sơn La phấn đấu năm 2020, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%.

Theo đánh giá, giai đoạn 2018-2020, việc thi hành và tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải khu vực nông thôn; tuyên truyền bảo vệ môi trường; thanh, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường… Tăng cường phối hợp về bảo vệ môi trường giữa các ngành trong tỉnh và bảo vệ môi trường lưu vực sông liên tỉnh…

Đẩy mạnh thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trường, năm 2018 Tỉnh đã tiến hành thanh, kiểm tra với 27 đơn vị; năm 2019 là 97 đơn vị, xử phạt hành chính gần 1,8 tỷ đồng; năm 2020, đã thanh, kiểm tra 13 đơn vị, xử phạt vi phạm hành chính 640 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là: Thực hiện không đúng, không đầy đủ nội dung báo cáo ĐTM; giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ; không lập kế hoạch quản lý môi trường; không lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Các chỉ tiêu chính về môi trường dự kiến đạt được năm 2020 gồm: Tỷ lệ che phủ rừng 45,5%; Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 95%; tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch đô thị 93,2%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 100%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom 90,5%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý 98%; tỷ lệ khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn đạt tiêu chuẩn 25%...

Giai đoạn 2021-2023, tỉnh Sơn La tiếp tục đề ra các nhiệm vụ chính trong Kế hoạch bảo vệ môi trường, gồm: Hỗ trợ xử lý các điểm gây bức xúc môi trường ở địa phương; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải; bảo tồn đa dạng sinh học; tăng cường năng lực quản lý môi trường; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Dự kiến, tổng dự toán chi sự nghiệp môi trường là hơn 434.000 triệu đồng, trong đó, đề nghị nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ là 130.000 triệu đồng (hỗ trợ kinh phí tăng cường năng lực quan trắc môi trường tỉnh; xử lý rác thải nhựa, phân loại chất thải rắn tại nguồn).

Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2023 là hơn 295.000 triệu đồng, gồm: Chi các nhiệm vụ chuyên môn; nhiệm vụ thường xuyên; hỗ trợ hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt, cây xanh, chiếu sáng; khắc phục sự cố môi trường; chi cấp huyện…

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường Sơn La đã báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến tham gia của các ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan vào dự thảo Kế hoạch và kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. Các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp để thực hiện Kế hoạch và sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đúng quy định.

Việt Quang
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động