Quy định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn Hải Dương

12/11/2019 16:14 Tác động môi trường
Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 3779/QĐ-UBND về việc Quy định lập, thẩm định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn Hải Dương.
Sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu sau vụ chìm tàu vận tải
quy dinh ke hoach ung pho su co tran dau tren dia ban tinh hai duong
Các cơ sở/dự án có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu phải lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu - Hình minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương quy định, các cơ sở/dự án có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu phải lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi đi vào hoạt động.

Việc lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu có thể được thực hiện chung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường.

Các cơ sở/dự án đã đi vào hoạt động nhưng chưa có kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày quy định có hiệu lực phải lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Quá thời hạn trên, chủ các cơ sở/dự án chưa trình kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, đồng thời phải chịu trách nhiệm lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định.

Trường hợp các cơ sở/dự án đã đi vào hoạt động hoặc đã hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp, nâng công suất đến mức phải lập, lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt, xác nhận thì việc lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu có thể được thực hiện chung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường nếu đảm bảo các điều kiện quy định tại điểm a khoản này.

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở/dự án đã được phê duyệt phải được cập nhật, sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi lớn đối với hoạt động kinh doanh, sản xuất, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng dầu và các sản phẩm dầu làm tăng độ rủi ro gây ra tràn dầu ở mức độ lớn.

Các phương án ứng phó sự cố được UBND tỉnh Hải dương quy định, như sau: Nguồn lực ứng phó sự cố tràn dầu; cơ cấu tổ chức và phân công trách nhiệm quyền hạn; quy trình triển khai, kiểm soát ứng phó sự cố tràn dầu; kế hoạch trang bị, đào tạo, huấn luyện, diễn tập; cập nhật kế hoạch.

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối phổ biến, hướng dẫn cụ thể việc triển khai quy định; đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành liên quan, trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

Mai Hoa
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động