Chủ nhật 05/12/2021 23:22

Thông tư Hướng dẫn sử dụng kinh phí nạo vét vùng nước cảng biển

04/03/2020 15:15
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 02/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc sử dụng các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm.
Hướng dẫn sử dụng kinh phí hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển
thong tu huong dan su dung kinh phi nao vet vung nuoc cang bien
Nhà đầu tư lựa chọn thực hiện dự án hoàn trả các chi phí cho hoạt động

Thông tư này hướng dẫn thực hiện việc sử dụng kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm, bao gồm: Sử dụng chi phí do nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án hoàn trả; sử dụng khoản tiền phạt theo hợp đồng dự án và kinh phí cho công tác tư vấn giám sát, tư vấn hỗ trợ giám sát.

Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động nạo vét của công tác đầu tư xây dựng mới luồng hàng hải, hoạt động nạo vét nâng cấp luồng hàng hải làm thay đổi chuẩn tắc thiết kế của tuyến luồng đã được phê duyệt và hoạt động nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Về quản lý kinh phí do nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án hoàn trả: Thông tư nêu rõ, nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án hoàn trả các chi phí cho hoạt động chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa theo hình thức nộp ngân sách nhà nước.

Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án thực hiện nộp ngân sách nhà nước tiền phạt theo hợp đồng dự án theo quy định của pháp luật.

Kinh phí tư vấn giám sát, kinh phí tư vấn hỗ trợ giám sát thực hiện hợp đồng dự án được quy định, như: Sau khi lựa chọn được tư vấn độc lập để giám sát thực hiện hợp đồng dự án, nhà đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và Cục Hàng hải Việt Nam ký hợp đồng 03 bên để triển khai thực hiện. Trong hợp đồng phải quy định cụ thể việc thanh toán cho đơn vị tư vấn giám sát do Cục Hàng hải Việt Nam thực hiện sau khi nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản của Cục Hàng hải Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức lựa chọn tư vấn để hỗ trợ giám sát, nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của Cục Hàng hải Việt Nam tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện thanh toán cho hoạt động tư vấn hỗ trợ giám sát.

Kinh phí cho hoạt động tư vấn giám sát và tư vấn hỗ trợ giám sát phải căn cứ theo định mức chi phí do cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền ban hành, đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí cho hoạt động tư vấn giám sát và tư vấn hỗ trợ giám sát không vượt quá định mức chi phí giám sát thi công xây dựng do cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền ban hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24/2/2020.

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile