Thứ ba 15/06/2021 11:39

Huấn luyện an toàn hóa chất không dựa trên loại hóa chất

28/06/2020 21:36
Đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất được quy định tại Điều 32 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
Quy định về quản lý mặt hàng hóa chất Dinito monoxit
huan luyen an toan hoa chat khong dua tren loai hoa chat

Ông Quang Hiếu (Hà Nội) hỏi, Công ty của ông có sử dụng các loại hóa chất, gồm: Hóa chất độc, hóa chất nguy hiểm, tiền chất và hóa chất thông thường. Theo yêu cầu thì công ty phải thực hiện đào tạo cho công nhân viên sử dụng hóa chất. Quy định đào tạo cho những công nhân viên sử dụng, tiếp xúc với hóa chất độc, hóa chất nguy hiểm, tiền chất hay phải đào tạo cả với công nhân viên sử dụng, tiếp xúc với hóa chất thông thường?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương cho biết, hiện nay, đối tượng phải được huấn luyện an toàn hóa chất được quy định tại Điều 32 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Việc huấn luyện an toàn hóa chất không dựa trên phân loại hóa chất độc, hóa chất nguy hiểm hay hóa chất thông thường. Trường hợp công ty của ông Quang Hiếu có hoạt động hóa chất, công ty phải thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất cho các cán bộ, công nhân viên và người lao động có liên quan theo quy định.

Điều 31 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP về việc tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất

Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử các đối tượng tham gia các khóa huấn luyện của các tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, định kỳ 02 năm một lần. (học viên học xong sẽ được cấp thẻ an toàn theo nghị định 44).

Hoạt động huấn luyện an toàn hóa chất có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định. Thông thường các doanh nghiệp hay tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất nguy hiểm kết hợp với chương trình huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được huấn luyện bởi đơn vị được Bộ Lao Động Thương Binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn hóa chất trong lao động.

Người đã được huấn luyện phải được huấn luyện lại trong các trường hợp sau đây: Khi có sự thay đổi chủng loại hóa chất, công nghệ, cơ sở vật chất, phương án sản xuất liên quan đến vị trí làm việc; khi người đã được huấn luyện thay đổi vị trí làm việc; sau 02 lần kiểm tra người đã được huấn luyện không đạt yêu cầu; khi hết thời hạn 02 năm từ kể từ lần huấn luyện trước.

Không điều chỉnh đối với tổ chức, cá nhân hoạt động xăng dầu, dầu khí, vật liệu nổ công nghiệp; tổ chức, cá nhân vận chuyển hóa chất bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. (bởi vì có các quy định chuyên ngành khác ví dụ như Nghị định 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,..).

Quang Minh
Xem phiên bản mobile