Phê duyệt chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá

31/05/2023 11:20 Quản lý nguồn thải
Ngày 24/5/2023, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 568/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Mục tiêu chung của Chiến lược là: "Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá nhằm giảm bệnh tật và tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra”.

Các mục tiêu cụ thể đã được xây dựng để phù hợp với các giai đoạn thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, đến năm 2030 đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:

Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36 %; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1%;

Giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: tại nơi làm việc xuống dưới 25%; tại nhà hàng xuống dưới 65%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 70%; tại khách sạn xuống dưới 50%;

Tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng…

Phê duyệt chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá
Tiếp tục ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng…

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Chính phủ đã đưa ra các giải pháp cụ thể và đồng bộ để tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, bao gồm 7 nhóm giải pháp như:

Giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, gồm:

Xây dựng lộ trình tăng thuế đối với các sản phẩm thuốc lá đảm bảo đến năm 2030 mức thuế đạt tỷ trọng trên giá bán lẻ theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới; quy định mức giá bán tối thiểu các sản phẩm thuốc lá, nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của phương án tính thuế các sản phẩm thuốc lá trên giá bán lẻ để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá;

Đề xuất ban hành quy định về ngăn ngừa các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng; việc bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên hoặc trẻ vị thành niên bán thuốc lá theo Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới;

Xây dựng, ban hành các quy định, quy chế lồng ghép hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá vào các chương trình y tế quốc gia về phòng chống các bệnh không lây nhiễm, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, các chương trình y tế, nâng cao sức khỏe cộng đồng và hoạt động chuyên môn của các cơ sở y tế trong toàn quốc; phát triển dịch vụ tư vấn cai nghiện thuốc lá;

Và các giải pháp khác như: Xây dựng quy định gồm mở rộng các khu vực cấm hút thuốc lá hoàn toàn; tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe, đổi mới hình ảnh cảnh báo sức khỏe, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm thuốc lá và bao bì sản phẩm thuốc lá; lộ trình giảm nồng độ chất tar và nicotine trong sản phẩm thuốc lá; các quy định của pháp luật về cấm quảng cáo, khuyến mại các sản phẩm thuốc lá bao gồm các hình thức trực tuyến trên nền tảng kỹ thuật số, mạng internet; đề xuất các quy định liên quan đến kinh doanh các sản phẩm thuốc lá; Chính sách chuyển đổi, thay thế trồng cây thuốc lá, di dời các nhà máy sản xuất thuốc lá ra xa khu dân cư theo quy hoạch.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp liên ngành đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đó nhấn mạnh vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; tăng cường phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong tham gia, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá;

Tăng cường và đổi mới hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đó bao gồm xây dựng và triển khai hoạt động truyền thông phù hợp với các giai đoạn, vùng miền, đối tượng; Đa dạng hoá hình thức truyền thông và tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong truyền thông; Cập nhật thường xuyên các thông tin, chính sách liên quan đến phòng, chống tác hại thuốc lá;

Đẩy mạnh công tác giáo dục, truyền thông về phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở giáo dục. Phát huy vai trò của mạng lưới cộng tác viên tại cộng đồng trong vận động, tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá: Tăng cường lực lượng và phối hợp liên ngành trong thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm trong PCTH thuốc lá; Đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng thanh, kiểm tra; tăng cường các giải pháp công nghệ thông tin trong giám sát thực hiện Luật PCTH thuốc lá;

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống giám sát về phòng, chống tác hại của thuốc lá như: Đẩy mạnh các nghiên cứu liên quan đến PCTH thuốc lá; nâng cao năng lực hệ thống giám sát, đánh giá liên quan đến chương trình PCTH thuốc lá, Nâng cao chất lượng số liệu giám sát, đánh giá và tăng cường phổ biến, chia sẻ thông tin về PCTH thuốc lá.

Kiện toàn, nâng cáo năng lực mạng lưới về phòng, chống tác hại của thuốc lá gồm các nhiệm vụ về tăng cường phối hợp liên ngành trong tổ chức triển khai PCTH thuốc lá; Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng tham gia hoạt động PCTH thuốc lá …

Tăng cường trong hợp tác quốc tế về PCTH thuốc lá: Tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực PCTH thuốc lá; đẩy mạnh hợp tác trong đánh giá, xây dựng chính sách về PCTH thuốc lá với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Để tổ chức thực hiện Chiến lược một cách có hiệu quả, đạt kết quả tốt nhất, Thủ tướng đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Chiến lược, trong đó Bộ Y tế là cơ quan được giao làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức để thực hiện Chiến lược. Các Bộ, ngành, đoàn thể phối hợp với Bộ Y tế và chủ động tổ chức thực hiện Chiến lược theo các chức năng, nhiệm vụ được phân công. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan truyền thông, các tổ chức chính trị- xã hội chủ động tổ chức thực hiện theo các nhiệm vụ và giải pháp được quy định trong Chiến lược.

Ngọc Nha
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động