Sơn La: Phấn đấu hoàn thành 3 chỉ tiêu chính về môi trường năm 2023

01/02/2023 09:01 Quản lý nguồn thải
Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La vừa ban hành Công văn số 178/STNMT-QLMT, về việc thực hiện các chỉ tiêu về môi trường thuộc hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Theo đó, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của tỉnh Sơn La đã đề ra 3 chỉ tiêu chính về môi trường gồm: Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt 91,5%, được xử lý đạt 58%; Tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom đạt 84%.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý chất thải rắn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND các xã, phường cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xả thải của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Kiên quyết ngăn chặn việc vứt rác, xả rác bừa bãi không đúng nơi quy định, xử lý nghiêm các trường không chấp hành. Hướng dẫn các tổ, bản bổ sung các quy định bảo vệ môi trường trong khu dân cư, nơi công cộng vào các hương ước, quy ước của tổ, bản, tiểu khu. Tiếp tục thực hiện giải pháp để tăng cường quản lý chất thải rắn, nâng cao chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom.

Sơn La: Phấn đấu hoàn thành 3 chỉ tiêu chính về môi trường năm 2023

Năm 2022, tỉnh Sơn La đã hoàn thành các chỉ tiêu môi trường đề ra với 91,3% chất thải rắn đô thị, 82% chất thải rắn nông thôn được thu gom

Sở TN&MT cũng đề nghị các huyện, thành phố rà soát lại các chỉ tiêu về môi trường, đề xuất điều chỉnh nếu cần, để đảm bảo chỉ tiêu đạt hoặc vượt theo kế hoạch, phù hợp với tình hình thực hiện. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đến từng tháng, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm của các phòng ban liên quan để triển khai thực hiện các chỉ tiêu. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện, thống kê chỉ tiêu về môi trường.

Đồng thời, cung cấp thông tin đầu mối được giao tổng hợp kết quả thực hiện về Sở TN&MT trước ngày 1/2/2023. Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu định kỳ trước ngày 10 của tháng cuối quý về Sở để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trên hệ thống IOC tỉnh.

Nguyễn Nga

Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động