TP. Hồ Chí Minh: Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giảm ô nhiễm môi trường năm 2024

20/05/2024 13:30 Quản lý nguồn thải
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030 trong năm 2024.

Nhằm ứng phó với tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giảm ô nhiễm môi trường năm 2024 với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường không khí, nước và đất trên địa bàn thành phố.

TP. Hồ Chí Minh: Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giảm ô nhiễm môi trường năm 2024
TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giảm ô nhiễm môi trường năm 2024.

Theo đó, có 5 nhóm giải pháp được đề ra để thực hiện kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm môi trường như: Tăng cường sự tham gia và phối hợp của các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các đơn vị có liên quan trong công tác truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút các ngành nghề đầu tư trong lĩnh vực môi trường; Nâng cao năng lực quản lý, phát triển đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra.

Đồng thời, hiện đại hóa cơ sở vật chất, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao, khuyến khích việc sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu chất thải, kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm.

Đặc biệt tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng và quốc tế trong quản lý, giải quyết các vấn đề tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Thủ trưởng các Sở, ngành và cơ quan trực thuộc UBND thành phố, các quận, huyện tổ chức triển khai các giải pháp, chương trình/dự án được phân công nhiệm vụ trong năm 2024.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch trong năm 2024, trong đó đánh giá cụ thể mức độ hoàn thành các chỉ tiêu được phân công và phương hướng thực hiện năm 2025 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/12/2024.

Sỹ Bắc
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động