Bình Định: Tăng cường công tác quản lý, thu gom rác thải trên kênh, mương, sông, suối, đầm

22/03/2024 07:36 Quản lý nguồn thải
Tại Văn bản số 1877/UBND-KT ngày 15/03/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường công tác, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên các tuyến sông, kênh, mương, sông, suối, đầm trên địa bàn tỉnh.
Bình Định: Tăng cường công tác quản lý, thu gom rác thải trên kênh, mương, sông, suối, đầm

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử UBND Phường Bồng Sơn)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý chất thải rắn đã được đề ra tại Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Văn bản số 1469/UBND-KT ngày 17/3/2023 nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu UBND Các huyện, thị xã, thành phố phổ biến các quy định về quản lý rác thải sinh hoạt nói chung và rác thải trên kênh, mương nói riêng. Cần cân đối, bố trí kinh phí thu gom rác thải trên các tuyến kênh, mương thuộc địa bàn quản lý (đặc biệt là khu vực hạ lưu của các tuyến kênh, mương và ven đầm).

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi xả thải rác thải sinh hoạt và chất thải nhựa vào các tuyến sông, kênh, mương trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi thu dọn rác thải trên kênh, mương thường xuyên (thời gian đầu theo tần suất thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn, sau khi tình trạng xả thải trái phép rác thải xuống kênh, mương, sông, suối, đầm giảm dần thì giảm tần suất thu gom). Đồng thời, để thuận lợi cho công tác thu dọn rác thải, có thể lắp đặt các lưới chắn rác tại một vài điểm cố định trên các tuyến kênh, mương.

Để tăng cường công tác, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác triển khai thu gom rác thải trên kênh mương, gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/3/2024 để tổng hợp, theo dõi; trường hợp có vướng mắc kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Công Thành
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động