Vĩnh Long: Điều tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí

30/05/2024 08:19 Quản lý nguồn thải
Đổi mới, cải tiến công nghệ sản xuất và thiết bị xử lý khí thải công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đi đôi với bảo vệ môi trường; tuyên truyền, giáo dục và nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là những đề xuất cấp bách trong thời gian tới của tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng môi trường không khí.

Đây là các nội dung đề xuất chính trong nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030” vừa được tỉnh Vĩnh Long phê duyệt.

Triển khai nhiệm vụ, từ năm 2022 - 2023, đơn vị chức năng đã thực hiện thu thập, phân tích và đánh giá các tài liệu, số liệu hiện có của tỉnh Vĩnh Long; đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh; phân tích, nhận định các nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh; phân tích, đánh giá công tác quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh; đánh giá, phân tích ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe cộng đồng; mục tiêu và phạm vi quản lý chất lượng môi trường không khí; nhiệm vụ và giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí; tổ chức tham vấn hội thảo góp ý cho nhiệm vụ.

Nhiệm vụ đã tiến hành phân tích và đề xuất chi phí, giải pháp ưu tiên thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và đề xuất nội dung, lộ trình ưu tiên thực hiện kế hoạch giai đoạn 2023 - 2025.

Theo Báo cáo tổng kết nhiệm vụ điều tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí tỉnh Vĩnh Long đến hết năm 2023 cho thấy, chất lựợng môi trường không khí của tỉnh có sự biến động không nhiều, các thông số gây ô nhiễm không khí đều thấp so với QCVN 05:2023/BTNMT. Mức độ ô nhiễm không khí tại tỉnh Vĩnh Long có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như mùa, thời tiết và tình hình kinh tế. Trong mùa khô, mức độ ô nhiễm thường cao hơn do tác động của khói bụi từ các hoạt động công nghiệp. Trong mùa mưa, mức độ ô nhiễm có thể giảm do hiệu ứng làm sạch của mưa… Công tác quản lý và xử lý ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh được cơ quan quản lý quan tâm, phối hợp và triển khai thực hiện rất tốt.

Các kết quả điều tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí thời gian qua sẽ là cơ sở để tỉnh đánh giá lại hiện trạng phát thải, diễn biến chất lượng môi trường không khí và công tác quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; xác định các vấn đề cấp bách và mục tiêu về quản lý môi trường không khí của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2023 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng các giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí ưu tiên thực hiện tại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng nội dung và lộ trình thực hiện Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Vĩnh Long triển khai nhiều giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí
Vĩnh Long triển khai nhiều giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí

Bên cạnh đó, các kết quả đã thực hiện giai đoạn 2022-2023 của nhiệm vụ cũng là cơ sở để tỉnh xác định những vấn đề cấp bách liên quan đến môi trường không khí trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025 hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, đề xuất các nội dung, chương trình thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023 - 2025 nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý môi trường không khí; đổi mới, cải tiến công nghệ sản xuất và thiết bị xử lý khí thải công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đi đôi với bảo vệ môi trường; tuyên truyền, giáo dục và nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023 - 2025.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ kết quả nhiệm vụ được phê duyệt trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động