Bắc Giang

Tiếp tục làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải

24/05/2024 10:07 Quản lý nguồn thải
Nhằm tăng cường hiệu quả việc quản lý, thu gom và xử lý rác thải, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Công văn số 2002/UBND-KTN yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.
Tăng cơờng làm tốt công tác thu gom, xử lý chất thải hướng đến xây dựng Bắc Giang thành đô thị xanh và thông minh
Tăng cường làm tốt công tác thu gom, xử lý chất thải là giải pháp kịp thời hướng đến xây dựng Bắc Giang thành đô thị xanh và thông minh trong tương lai

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo đã đề ra tại Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh có liên quan đến công tác thu gom, xử lý rác thải thuộc địa bàn quản lý.

Đẩy nhanh tiến độ tiến độ hoàn thành đầu tư, xây dựng các khu xử lý rác thải tập trung trên địa bàn thị xã Việt Yên và huyện Yên Dũng. Xử lý rác thải tồn lưu tại khu xử lý thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang và khu xử lý thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam xong trong tháng 4/2024.

Huyện Hiệp Hòa tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung xã Đông Lỗ, khởi công xây dựng trong tháng 7/2024. Thành phố Bắc Giang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại phường Đa Mai, khởi công xây dựng trong tháng 6/2024.

Kiểm tra, đôn đốc hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các xã, phường, thị trấn, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, bảo đảm không còn phát sinh các điểm tồn lưu rác thải không đúng quy định và đẩy mạnh công tác thu giá dịch vụ trên địa bàn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến và triển khai thực hiện các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường, các quy định, đề án của tỉnh về thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và toàn thể Nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 99-KL/TU và Kế hoạch số 278/KH-UBND đối với các huyện, thị xã, thành phố; thường xuyên theo dõi tiến độ triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

Các sở, cơ quan có liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước được phân công tiếp tục, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện; ưu tiên giải quyết sớm các nhiệm vụ về thu gom, xử lý rác thải khi có đề xuất của các huyện, thành phố, thị xã.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 17-CT/TU, Kết luận số 99-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kế hoạch, quy định, đề án của UBND tỉnh tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân đối với hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức triển khai những quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đến cán bộ, hội viên, đoàn viên thuộc thẩm quyền quản lý tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đến toàn thể cán bộ, hội viên các cấp Hội trên địa bàn tỉnh.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động