Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường quản lý chất thải

07/06/2024 09:27 Quản lý nguồn thải
Nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh, ngày 27/5/2024, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2024.
Bà rịa - Vũng Tàu sẽ tăng cường quản lý chất thải hướng đến xây dựng thành phố xanh, thu hút khách du lịch
Bà rịa - Vũng Tàu sẽ tăng cường quản lý chất thải hướng đến xây dựng thành phố xanh, thu hút khách du lịch

Quy định này gồm có 06 Chương và 19 Điều, quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải cồng kềnh; quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế phù hợp với điều kiện của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020.

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có các hoạt động liên quan đến chất thải rắn sinh hoạt, chất thải cồng kềnh và chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến và tổ chức thực hiện Quy định này.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã kịp thời báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Xem Quy định tại đây!

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động