Quảng Ngãi thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường

30/05/2024 07:19 Quản lý nguồn thải
Nhằm giải quyết dứt điểm các hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng thực hiện đúng quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo lộ trình trước ngày 31/12/2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 2568/UBND-KTN chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Hướng đến xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển hiện đại, năng động và thu hút đầu tư, du lịch việc giải quyết dứt điểm bài toán ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng thực hiện đúng quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt là hết sức quan trọng và cấp bách
Hướng đến xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển hiện đại, năng động và thu hút đầu tư, du lịch việc giải quyết dứt điểm bài toán ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng thực hiện đúng quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt là hết sức quan trọng và cấp bách

Theo đó, về vấn đề bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hoàn thiện hạ tầng bảo vệ môi trường và tăng cường công tác bảo vệ môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp theo quy định.

Đồng thời, đôn đốc chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp thực hiện rà soát và yêu cầu các cơ sở đang xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải chấm dứt việc xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 51 và điểm đ khoản 3 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường; lắp đặt hoàn thiện hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục bảo đảm đúng thời hạn quy định, chậm nhất trước ngày 31/12/2024 theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Yêu cầu chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật, trong đó, lưu ý không tiếp nhận thêm dự án mới hoặc nâng công suất dự án đang hoạt động có phát sinh nước thải sản xuất trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp trong trường hợp khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không có hoặc không đáp ứng một trong các yêu cầu về hạ tầng bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật trong trường hợp các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa bảo đảm thời hạn phải hoàn thành và yêu cầu bắt buộc phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 48, Điều 49 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn đôn đốc và yêu cầu các cụm công nghiệp đang hoạt động phải hoàn thành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường.

Về bảo vệ môi trường làng nghề, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức đánh giá mức độ ô nhiễm và xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp đề xuất của địa phương, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường kéo dài ra khỏi khu dân cư, làng nghề theo quy định.

Về việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt, Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, tập huấn về chuyên môn cho các địa phương trong công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo cụ thể đối với các nội dung liên quan đến xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các địa phương; tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh; thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; cấp giấy phép môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; công tác giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và việc công khai thông tin môi trường.

Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động