TP. Hồ Chí Minh ban hành Quy định thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại

30/05/2024 07:20 Quản lý nguồn thải
Nhằm nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn nói chung, cũng như chất thải rắn nguy hại nói riêng, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quy định thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2024 và thay thế Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tuyến và thời gian vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát, xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm trong quá trình vận chuyển chất thải trên địa bàn thành phố, nhằm chấn chỉnh và hướng đến mục tiêu đảm bảo cảnh quan, môi trường cũng như sức khỏe lâu dài cho nhân dân.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát, xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm trong quá trình vận chuyển chất thải trên địa bàn thành phố, nhằm chấn chỉnh và hướng đến mục tiêu đảm bảo cảnh quan, môi trường cũng như sức khỏe lâu dài cho nhân dân.
Quy định này quy định các yêu cầu về thời gian và tuyến đường hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại; quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý hoạt động vận chuyển chất thải nguy trên địa bàn Thành phố.

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại bằng các phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn Thành phố. Không áp dụng đối với hoạt động vận chuyển chất thải nguy hại bằng phương tiện đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển trên địa bàn Thành phố.

Đối với các phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại bắt buộc phải được lắp thiết bị định vị theo quy định; phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 37 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định hiện hành về giao thông đường bộ; các phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại từ các tỉnh, thành lân cận đến TP. Hồ Chí Minh để xử lý và các phương tiện vận chuyển chất thải từ TP. Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành khác phải tuân thủ theo quy định này và các quy định có liên quan của UBND của tỉnh, thành khác.

Việc vận chuyển chất thải nguy hại phải tuân thủ các quy định về tuyến đường và thời gian vận chuyển, các quy định về giao thông đường bộ và bảo vệ môi trường trong quá trình vận chuyển chất thải; phải đảm bảo an toàn cho con người và môi trường, không phát tán hoặc để rơi vãi chất thải, không để xảy ra các rủi ro gây sự cố môi trường.

Cùng với đó, việc vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn Thành phố phải đảm bảo theo Luật giao thông đường bộ; Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Thời gian vận chuyển chất thải nguy hại cũng được quy định cụ thể đối với khu vực nội đô và các khu vực vành đai. Giới hạn thời gian vận chuyển tại khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô TP. Hồ Chí Minh và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Các phương tiện vận chuyển được lưu thông không hạn chế thời gian trên các tuyến vành đai giới hạn tại Khoản 1 Điều này và ngoài khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian vận chuyển chất thải nguy hại trên các tuyến đường trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh: Xe tải nhẹ được lưu thông vận chuyển từ 9 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau; Xe tải nặng: được lưu thông vận chuyển từ 22 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau.

Không giới hạn thời gian vận chuyển đối với các phương viện vận chuyển bằng xe môtô, gắn máy.
Bên cạnh việc Quy định thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại, nhằm nâng cao năng lực, kiểm soát các hoạt động vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường, UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng ban hànhQuy định về yêu cầu kỹ thuật, thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quy đinh này cũng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2024.
Về phạm vi điều chỉnh, Quy định này nêu các yêu cầu kỹ thuật, thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn thành phốHồ Chí Minh. Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý hoạt động vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn Thành phố.
Về đối tượng áp dụng, quy định này áp dụng đối với các Sở ban ngành; UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý bằng các phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn Thành phố.
Về tổ chức thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở ban ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy định này.
Cùng với các Quy định cụ thể về thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại cũng như chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm trong quá trình vận chuyển chất thải trên địa bàn thành phố, nhằm chấn chỉnh và hướng đến mục tiêu đảm bảo cảnh quan, môi trường cũng như sức khỏe lâu dài cho nhân dân.
Phạm Kiên
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động