Chủ nhật 06/12/2020 01:33

Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra

04/02/2020 13:08
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BCT ngày 17 tháng 01 năm 2020 về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân.
Bộ Công Thương tiên phong cắt giảm thủ tục hành chính
bo cong thuong tiep tuc cat giam dieu kien dau tu kinh doanh va cai cach cong tac kiem tra
Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu trong công tác xây dựng phương án đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính.

Nỗ lực cải cách của Bộ Công Thương tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện quy định, thủ tục hành chính là một trong những điều kiện quan trọng góp phần cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số Parindex của Bộ trong những năm qua liên tục có những bước tiến vượt bậc. Trong năm 2019, công tác rà soát cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, cải cách kiểm tra chuyên ngành tiếp tục được Bộ đặc biệt quan tâm chỉ đạo và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, tạo điểm nhấn quan trọng, tác động tích cực đến người dân, doanh nghiệp, tạo lập niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động phục vụ của các cơ quan công quyền.

Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ Công Thương kiên định tiếp tục duy trì thành quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện các quy định của Ngành Công Thương. Tiếp theo Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BCT ngày 17 tháng 01 năm 2020 về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thường xuyên rà xoát các quy định về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, chủ động đề xuất phương án sửa đổi, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động nghiên cứu đề xuất cung ứng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Vụ Pháp chế đầu mối công khai bảng điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương sau khi Nghị định có hiệu lực.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các Luật có liên quan để bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được quy định tại các Luật chuyên ngành theo phương án đã được phê duyệt.

Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Công nghiệp, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nguyên tắc cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, gồm: (i) áp dụng quản lý rủi ro dựa trên cơ sở đánh giá, phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hóa; (ii) chuyển mạnh từ chủ yếu thực hiện kiểm tra tại giai đoạn thông quan hàng hóa sang chủ yếu giám sát tại thị trường nội địa; (iii) công bố công khai danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành kèm mã số HS ở cấp độ chi tiết, cách thức quản lý chuyên ngành về xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng và chi phí mà doanh nghiệp phải trả, hình thức công khai phải đảm bảo phù hợp, dễ tiếp cận; (iv) áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4: Hoàn thành trong năm 2020. Hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành thuộc danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành tính tại thời điểm ban hành Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018. Công bố công khai đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Bộ quản lý chuyên ngành về danh mục với mã HS tương ứng kèm theo Bảng so sánh danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành trước và sau khi cắt giảm: Hoàn thành trong quý I năm 2020.

Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Khoa học và công nghệ, Cục Công nghiệp, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, phối hợp với các đơn vị liên quan: Tiếp tục phối hợp với Ban thường trực của Ủy ban 1899 triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020. Thực thi đầy đủ trách nhiệm được phân công về kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Về tổ chức thực hiện: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, giám đốc Sở Công Thương các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục (nếu có) về Bộ Công Thương để kịp thời tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Thu Vân
Xem phiên bản mobile