Thứ bảy 05/12/2020 10:09

Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu

29/06/2020 21:21
Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH) và Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH, công tác ứng phó với BĐKH nước ta hiện nay đã bước sang một thời kỳ mới. Thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH, những đóng góp mang tính tự nguyện trước đây, nay trở thành những cam kết đóng góp bắt buộc, đặc biệt là giảm phát thải khí nhà kính. Giai đoạn 2021 - 2030, các quốc gia cần xây dựng chiến lược dài hạn về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.
Chính sách kiểm soát ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính
danh gia tinh hinh thuc hien chien luoc va ke hoach hanh dong quoc gia ve bien doi khi hau
Hình ảnh tại Hội thảo tổng kết Dự án “Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia và Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu, đề xuất định hướng ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030”.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, đến nay, có 20 quốc gia đang phát triển đã hoàn thành và đệ trình Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP); 189 Bên đã phê chuẩn Thỏa thuận Paris về BĐKH và 186 Bên (bao gồm 185 quốc gia cộng với Ủy ban châu Âu) đã đệ trình Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cho Ban thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH.

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên & Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH, rà soát và cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Nội dung các văn bản này đã phản ánh trách nhiệm và cam kết nỗ lực cao nhất của Việt Nam về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với BĐKH để thực hiện Công ước, Thỏa thuận Paris về BĐKH.

Để có cơ sở đẩy mạnh thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH trong giai đoạn mới phù hợp với định hướng chính sách trong nước và cam kết quốc tế về BĐKH, Bộ Tài nguyên và Môi trường với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã triển khai dự án “Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chiến lược trong giai đoạn 2021-2030.

AFD đã đồng hành cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trong15 năm qua, với các hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, chuyên gia cả về giảm phát thải và thích ứng. Đến nay, AFD đã hỗ trợ hơn 1 tỷ EUR cho 30 dự án và chương trình liên quan đến BĐKH tại Việt Nam.

Trong giai đoạn 2011 - 2019, hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về ứng phó BĐKH cũng đã được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung phong phú. Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cần phải được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển. Hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện với Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyênvà bảo vệ môi trường được ban hành. Ứng phó với BĐKH lần đầu tiên đã được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường 2014; đã xây dựng và sửa đổi, ban hành 10 Luật có liên quan đến BĐKH; hệ thống văn bản hướng dẫn được hoàn thiện hơn.Tổ chức bộ máy về ứng phó với BĐKH từ cấp trung ương đến địa phương tiếp tục được kiện toàn. Đầu tư từ ngân sách nhà nước cho sự nghiệp bảo vệ môi trường (trong đó có ứng phó với BĐKH) vẫn được bảo đảm bảo không dưới 1% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng đều qua các năm. Trong giai đoạn 2012 - 2018, Việt Nam đã huy động được gần 7 tỷ USD từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức để hỗ trợ cho các dự án bảo vệ môi trường và BĐKH. Bước đầu đã huy động được khối tư nhân tham gia hoạt động bảo vệ và phát triển rừng và đặc biệt trong phát triển điện gió, điện mặt trời trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình khoa học công nghệ với số lượng lớn đề tài nghiên cứu đã được triển khai thực hiện. Việt Nam cũng đã và đang tích cực thực hiện các nghĩa vụ của nước thành viên của UNFCCC, Nghị định thư Kyoto, Thỏa thuận Paris; đóng vai trò ngày càng tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn, hội nghị quốc tế về BĐKH.

Kết quả triển khai Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2012 - 2020 đã có 65 chương trình, đề án và dự án; trong đó có 10 nhiệm vụ ưu tiên của giai đoạn 2012 - 2015. Đến nay, 25/65 nhiệm vụ (trong đó có 6 nhiệm vụ ưu tiên) đã được phê duyệt và thực hiện độc lập, 26/65 nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến thích ứng với BĐKH bao gồm cả dự báo, cảnh bảo thiên tai, sinh kế bền vững; 16 nhiệm vụ liên quan đến vấn đề giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và 23 nhiệm vụ mang tính tổng hợp.

Thời gian tới, Bộ Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Chiến lược quốc gia về BĐKH giai đoạn 2021 - 2030 nhằm định hướng rõ các vấn đề cấp bách, ưu tiên gắn với việc thực hiện NDC; đồng thời, tiếp tục hợp tác cùng AFD triển khai các cam kết của Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris một cách mạnh mẽ hơn nữa.

Quang Minh
Xem phiên bản mobile