Thứ tư 02/12/2020 10:02

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Hải Phòng

14/03/2020 12:47
UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 565/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mô hình sản xuất thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh
ke hoach hanh dong ung pho voi bien doi khi hau cua hai phong
Nâng cao hiệu quả thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Hải Phòng là thành phố ven biển của Việt Nam, đứng thứ 13 trong 20 thành phố cảng có tỷ lệ tăng cao nhất về tài sản bị thiệt hại đến năm 2070 (theo Nghiên cứu Tăng trưởng xanh ở Hải Phòng, Việt Nam – OECD 2016). Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Hải Phòng được UBND thành phố ban hành thể hiện chủ trương, chính sách, nỗ lực và quyết tâm của thành phố trong ứng phó với BĐKH.

Mục tiêu chung là xác định được các thách thức và cơ hội của BĐKH đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, từ đó đưa ra các giải pháp ưu tiên nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương, giảm thiểu rủi ro trước những tác động của BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên địa bàn; nâng cao năng lực quản lý, giám sát BĐKH và tăng cường khả năng ứng phó với BĐKH... Mục tiêu cụ thể là đánh giá tác động của BĐKH đến môi trường tự nhiên và các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, từ đó xác định giải pháp ứng phó cho các ngành, lĩnh vực và địa phương trên địa bàn thành phố; nâng cao hiệu quả thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về BĐKH và thúc đẩy việc lồng ghép các yếu tố BĐKH vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Kế hoạch đề xuất giải pháp và danh mục dự án ưu tiên nhằm ứng phó với BĐKH cho thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó tập trung một số nhiệm vụ: tăng cường năng lực quản lý, giám sát BĐKH; giảm thiểu phát thải nhà kính; thích ứng với BĐKH; tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về BĐKH.

Đến năm 2050, tiếp tục tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH của con người, cơ sở hạ tầng và các hệ thống tự nhiên, nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh BĐKH và an toàn trước thiên tai. Tiếp tục thực hiện chương trình, dự án liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện của từng ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm phát triển nền kinh tế các-bon thấp và tăng trưởng xanh....

UBND thành phố giao Ban Chỉ đạo Chương trình hành động ứng phó với BĐKH thành phố Hải Phòng tham mưu, giúp UBND thành phố trong việc chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án trong Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động hỗ trợ tài chính quốc tế cho các hoạt động về BĐKH và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án quốc tế về BĐKH.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình hành động ứng phó với BĐKH thành phố Hải Phòng phù hợp với thực tế. Chủ trì cùng các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố kết quả thực hiện, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Kế hoạch hành động cho phù hợp với thực tế của thành phố và chỉ đạo của cơ quan Trung ương (nếu có)....

Mai Hoa
Xem phiên bản mobile