Thứ tư 02/12/2020 10:20

Lạng Sơn phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường

24/03/2020 09:29
Nhằm đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh, cảnh báo sớm các hiện tượng ô nhiễm, phục vụ kịp thời cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm, mới đây UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch triển khai các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh Lạng Sơn

Theo đó, từ năm 2020 Lạng Sơn sẽ quan trắc chất lượng môi trường tại 163 điểm. Trong đó, quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn: 40 điểm; Quan trắc môi trường nước mặt lục địa: 46 điểm; Quan trắc môi trường nước dưới đất: 31 điểm; Quan trắc môi trường đất: 26 điểm; Quan trắc chất lượng trầm tích (nước ngọt): 20 điểm.

lang son phe duyet chuong trinh quan trac chat luong moi truong
Quan trắc môi trường tại TP.Lạng Sơn

Thời gian thực hiện các đợt quan trắc là 02 đợt trong 1 năm. Đợt I thực hiện từ tháng 4 - tháng 7 (quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn, nước mặt lục địa, nước dưới đất, môi trường đất và trầm tích (nước ngọt); Phân tích, tổng hợp số liệu; báo cáo đợt I. Đợt II thực hiện từ tháng 9 - tháng 12 (quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn, nước mặt lục địa, nước dưới đất và trầm tích (nước ngọt). Phân tích, tổng hợp số liệu; xây dựng báo cáo đợt II và cả năm).

Thông qua việc thực hiện các đợt quan trắc này, tỉnh Lạng Sơn cũng đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm.

Thúy Hà
Xem phiên bản mobile