Thanh Hóa: Phê duyệt Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2023

17/05/2024 12:35 Phát triển Công nghiệp môi trường
Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Phó Chủ tịch tỉnh Lê Đức Giang đã ký Quyết định số: 1082/QĐ-UBND “Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Phê duyệt kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thực hiện theo Thông tư số 27/2016/TTBTNMT ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thanh Hóa: Phê duyệt Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2023
Bảng Tổng hợp đánh giá kết quả hoạt động Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và Hải đảo tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Qua đó với tám nội dung được đánh giá thì có sáu nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; Rà soát, hệ thống hóa; theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; Định kỳ quan trắc và đánh giá hiện trạng chất lượng nước, trầm tích và đa dạng sinh học của các khu vực biển và hải đảo; Ứng phó, khắc phục sự cố môi trường biển; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, giải quyết khiếu nại tố cáo đã đạt chỉ số đánh giá kết quả thực hiện nội dung kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo là 100%, Xếp loại kết quả hoạt động Tốt.

Còn lại hai nội dung: Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo; tình trạng ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; Phòng ngừa, phát hiện, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường, các hệ sinh thái biển, hải đảo; cải thiện và phục hồi môi trường, các hệ sinh thái biển, hải đảo bị ô nhiễm và suy thoái đạt chỉ số đánh giá là 83,33%, xếp loại Khá.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức công bố công khai kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Thanh Hóa năm 2023 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Tài nguyên và Môi trường.

PV
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động