Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

10/08/2023 18:01 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội CĐXDVN nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 06 - 07.7.2023, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam (CĐXDVN) tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có 200 đại biểu chính thức là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc, đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của gần 3 vạn đoàn viên - người lao động từ 67 Công đoàn cơ sở.

Tham dự Đại hội, đại diện Công đoàn Công Thương Việt Nam có đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cùng các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng/Phó các Ban và cán bộ Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) có đồng chí Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Đào Nam Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên BTV Đảng ủy, UVHĐQT; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đại diện Lãnh đạo các Ban Tập đoàn; Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Tập đoàn; Đại diện cấp ủy Đảng, Chủ tịch, Tổng Giám đốc,Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc; các đồng chí Nguyên Lãnh đạo Petrolimex, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam; các đồng chí Chủ tịch công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội CĐXDVN nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20.2.2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các Kế hoạch, Hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội của Công đoàn cấp trên và của Đảng ủy Tập đoàn.

Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn

Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên BTV Công đoàn Công thương Việt Nam, Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐXDVN chia sẻ tại Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên BTV Công đoàn Công thương Việt Nam, Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐXDVN đại diện cho BCH Công đoàn Khóa V báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ 2017-2023, bám sát chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, trực tiếp từ Công đoàn Công thương Việt Nam và Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn, CĐXDVN và các công đoàn cơ sở khóa V đã được duy trì và có bước phát triển mới. Trong đó: CĐXDVN đã kịp thời triển khai và cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, của tổ chức công đoàn các cấp vào thực tiễn hoạt động công đoàn, các phong trào công nhân viên chức – lao động. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, quản lý doanh nghiệp, đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - NLĐ; phối hợp chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị người lao động hàng năm; Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản trị đơn vị, về chế độ, chính sách có liên quan đến đoàn viên -NLĐ, quy chế dân chủ cơ sở. Tổ chức tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện để đoàn viên - NLĐ nâng cao trình độ chính trị, kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp nhằm xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh. Duy trì và triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với đoàn viên – NLĐ, các chương trình An sinh xã hội, trách nhiệm vì cộng đồng (từ năm 2017 đến tháng 6/2023, CĐXDVN đã chi số tiền 15,75 tỷ đồng để chăm lo, trợ cấp cho đoàn viên – NLĐ; chi hỗ trợ trong đại dịch Covid-19 là hơn 36,1 tỷ đồng, trong đó: năm 2020: 6,3 tỷ đồng, năm 2021: 20,2 tỷ đồng; năm 2022: 5,1 tỷ đồng). Cùng với chuyên môn, tổ chức công đoàn đã phối hợp và chủ động chủ trì, giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, văn hóa thể thao. Nhiều công đoàn cơ sở đã chủ động tổ chức và phối hợp với các đơn vị, công đoàn cấp trên tạo ra sự kết nối liên tục trong hoạt động phong trào, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Tập đoàn. Với những cố gắng và kết quả đạt được, CĐXDVN đã được tặng Cờ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về phong trào CNVC-NLĐ và hoạt động công đoàn.

Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028 CĐXDVN thống nhất cao việc tăng cường công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn trong điều kiện mới; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện vì sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp thành viên và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Đại hội đã thông qua 9 giải pháp nhằm thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu hoạt động của CĐXDVN nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó phấn đấu 100% đoàn viên, người lao động được học tập, quán triệt chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng; Chính sách, pháp luật của Nhà nước; Duy trì tốt việc 100% đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động, Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ít nhất mỗi năm 1 lần; 100% các Công đoàn cơ sở đủ điều kiện sẽ thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định và tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn; Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp; phấn đấu trong nhiệm kỳ trên 90% cán bộ Công đoàn được tham gia tập huấn nghiệp vụ công đoàn,...

Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động VN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động VN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương VN và đồng chí Phạm Văn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex khẳng định CĐXDVN đã hoàn thành rất tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tích cực triển khai toàn diện các hoạt động và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong thời gian hơn 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Đồng thời đưa ra định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy kết quả đã đạt được cũng như khắc phục những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ tới, cụ thể:

Một là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của tổ chức CĐXDVN và Công đoàn cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW.

Hai là: Tăng cường giám sát thực hiện pháp luật trong doanh nghiệp, đặc biệt những vấn đề liên quan đến người lao động. Làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chủ động tổ chức đối thoại định kỳ, giám sát việc triển khai và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị; làm tốt vai trò cầu nối giữa tổ chức đảng với quần chúng, giúp cấp ủy các cấp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động.

Ba là: Tiếp tục Tuyên truyền, vận động Đoàn viên – Người Lao động tích cực hưởng ứng tham gia quá trình ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Bốn là: Công đoàn phải khẳng định được vai trò là “nòng cốt”, tiên phong, là cầu nối, động lực của các phong trào, để tạo động lực cho sự phát triển.

Năm là: thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ Công đoàn các cấp, đảm bảo thông thạo nghiệp vụ, có năng lực vận động quần chúng, có kỹ năng làm việc tập thể, nhiệt tình, nắm chắc chế độ chính sách, am hiểu pháp luật, có kiến thức quản lý, có bản lĩnh vững vàng để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã thống nhất số lượng Ban Chấp hành CĐXDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 27 đồng chí, tại Đại hội bầu 24 đồng chí. Tại Hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt: Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch; đồng chí Vũ Thị Lan Anh và đồng chí Đường Xuân Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch CĐXDVN trân trọng cám ơn sự tín nhiệm của Đại hội, cam kết cùng tập thể Ban chấp hành CĐXDVN khóa VI tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu của hơn 67 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tổ chức và triển khai được nhiều hoạt động thiết thực có hiệu quả; công đoàn đồng hành cùng chuyên môn thúc đẩy việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao, khẳng định những bước đi vững chắc và phát triển bền vững của Petrolimex.

Pv

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN - QUẢNG CÁO

Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động