Chủ nhật 14/08/2022 07:27
Dòng sự kiện

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất xây dựng mô hình kinh tế xanh cấp xã lưu vực sông Lam

21/05/2020 21:31
Đó là Đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên & Môi trường) chủ trì thực hiện trong thời gian 36 tháng (từ  tháng 09/2017 đến tháng 08/2020).
Việt Nam cam kết cùng thế giới phát triển kinh tế xanh bền vững
nghien cuu co so khoa hoc thuc tien va de xuat xay dung mo hinh kinh te xanh cap xa luu vuc song lam
Xây dựng các mô hình kinh tế xanh đặc thù quy mô cấp xã trên lưu vực sông Lam.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất được các mô hình kinh tế xanh ở lưu vực sông Lam, xây dựng và trình diễn một số mô hình kinh tế xanh đặc thù cấp xã, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế xanh cho các lưu vực sông ở Việt Nam. Cụ thể là cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn về các mô hình kinh tế xanh, từ đó lựa chọn tiêu chí để nhận diện, đánh giá các mô hình kinh tế xanh lưu vực sông quy mô cấp xã; Đánh giá được thực trạng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội quy mô cấp xã trên lưu vực sông Lam, từ đó phát hiện những điểm phù hợp và chưa phù hợp của các mô hình đó đối với mô hình kinh tế xanh; Đề xuất các mô hình kinh tế xanh lưu vực sông Lam, lựa chọn xây dựng một số mô hình trình diễn kinh tế xanh đặc thù quy mô cấp xã thuộc lưu vực sông Lam; Đề xuất các giải pháp phát triển, nhân rộng mô hình kinh tế xanh ở các lưu vực sông của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu tập trung thực hiện những nội dung sau: Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn về các mô hình kinh tế xanh, lựa chọn tiêu chí để nhận diện và đánh giá mô hình kinh tế xanh lưu vực sông quy mô cấp xã; Điều tra, khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đồ chuyên đề phục vụ nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất mô hình kinh tế xanh quy mô cấp xã trên lưu vực sông Lam; Nghiên cứu đề xuất các mô hình kinh tế xanh lưu vực sông Lam; Xây dựng các mô hình trình diễn kinh tế xanh đặc thù quy mô cấp xã trên lưu vực sông Lam; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển, nhân rộng mô hình kinh tế xanh lưu vực sông của Việt Nam.

Nhóm nghiên cứu đã ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật thu thập và xử lý dữ liệu, bao gồm: Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp; Phương pháp, kỹ thuật thu thập dữ liệu sơ cấp. Phương pháp, kỹ thuật tổng hợp, phân tích, đánh giá, bao gồm: Phương pháp phân tích tại bàn; Phương pháp kế thừa và phát triển; Phương pháp, kỹ thuật phân tích thống kê; Phương pháp, kỹ thuật phân tích chính sách; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp phân tích khung sinh kế bền vững; Phương pháp, kỹ thuật phân tích kinh tế lượng; Phương pháp nghiên cứu đánh giá tổng hợp DPSIR Phương pháp bản đồ, viễn thám và sử dụng hệ thống thông tin địa lý; Phương pháp, kỹ thuật phân tích đánh đổi; Phương pháp phân tích chuỗi giá trị; Kỹ thuạt phân tích SWOT; Phương pháp, kỹ thuạt của khuyến nông – lâm – ngư và khuyến công; Một số kỹ thuật sử dụng trong trình diễn mô hình kinh tế xanh cấp xã lưu vực sông (kỹ thuật chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp; kỹ thuật ươm tạo, chăm sóc và nhân giống các loại cây trồng bản địa, cây dược liệu, các loài cá, kỹ thuật sử dụng, vận hành, bảo dưỡng các thiết bị năng lượng tái tạo, thiết bị tiết kiệm năng lượng…..).

Thu Vân

Đọc nhiều

Xem phiên bản di động