Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020

18/05/2020 12:47 Chính sách - Pháp luật
Để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 theo Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn tập trung, triển khai thực hiện một số công việc.
Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi
trien khai cong tac theo doi thi hanh phap luat ve tai nguyen va moi truong nam 2020

Cụ thể: Tổ chức phổ biến, quán triệt tới các đơn vị trực thuộc nội dung các văn bản mới được ban hành trong Quý I năm 2020 về theo dõi thi hành pháp luật, gồm: Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật và xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ. Trong đó, chú trọng thực hiện đầy đủ các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật thuộc tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính hằng năm, cụ thể là: Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin (qua các báo cáo công tác, phương tiện thông tin đại chúng...) về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo đúng Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020; Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Bố trí đủ kinh phí, thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 về việc hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật (gửi kèm theo Công văn này).

Tiếp tục quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp để nâng chỉ số chi phí pháp luật (chỉ số B1) theo hướng dẫn tại Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật và Công văn số 1777/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17/05/2019 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (gửi kèm theo Công văn này). Phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong quá trình Bộ Tư pháp tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật tại một số Bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu và Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

Phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong việc triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 nêu tại Quyết định số 3263/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch Theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020; Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020 (Bộ Tư pháp dự kiến sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Quý II,III/2020).

Định kỳ tổng hợp, gửi báo cáo về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.

Mai Hoa
Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giải quyết "điểm nghẽn" trong ô nhiễm môi trường

Phiên bản di động