Thứ năm 29/07/2021 13:49

Y tế Quảng Nam đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động

16/03/2020 20:35
Nhằm huy động tối đa tiềm năng, nguồn lực, tạo khí thế thi đua và tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của ngành Y tế năm 2020, ngành Y tế Quảng Nam đã đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động trên tất cả các lĩnh vực.
Ngành Y Hà Nội: Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, chất thải để phòng, chống nCoV

Ngay từ đầu năm, Sở Y tế đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra giám sát của người đứng đầu.

y te quang nam doi moi va nang cao chat luong hoat dong
Chú trọng nâng cao công tác khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, ngành Y tế Quảng Nam cũng rất chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Với việc thực hiện khen thưởng đúng quy định, đánh giá đúng thành tích, tổ chức tôn vinh kịp thời, có tác dụng nêu gương, học tập, các đơn vị đã tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng thành tích chuyên đề, đảm bảo khen thưởng bám sát kết quả thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đơn vị, của ngành và của tỉnh. Quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, người tốt, việc tốt và người lao động trực tiếp; đề nghị tỉnh, nhà nước khen thưởng cho người lao động có phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại hiệu quả cao, khen thưởng cho cá nhân người nước ngoài có đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển lĩnh vực y tế của tỉnh.

Tham gia cuộc thi viết về các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước của ngành và các phong trào thi đua do Công đoàn ngành Y tế phát động, ngành Y Quảng Nam đã đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến tại các đơn vị trong ngành; động viên, khuyến khích các điển hình phấn đấu vươn lên, tạo sức lan tỏa trong toàn ngành. Thực hiện tốt việc tuyên truyền về gương điển hình, tổ chức học tập phương pháp, cách làm hiệu quả của các điển hình tiên tiến để nghiên cứu, vận dụng vào thực tế tại đơn vị.

y te quang nam doi moi va nang cao chat luong hoat dong
Luôn mang đến sự hài lòng cho người bệnh.

Về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác thi đua khen thưởng nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng đảm bảo số lượng, tính kế thừa và ổn định; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ.

Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Chú trọng kiểm tra việc xét, công nhận các đề tài, giải pháp, sáng kiến; kiểm tra triển khai thực hiện các mô hình, giải pháp thi đua được đăng ký từ đầu năm; giải quyết đơn thư về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức và thực hiện đúng các quy trình công tác thi đua khen thưởng và triển khai thực hiện các văn bản về công tác thi đua khen thưởng của trung ương, tỉnh, của ngành đảm bảo kịp thời, đúng quy trình.

Ngành Y tế Quảng Nam đã tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của cụm thi đua bằng cách rà soát, xây dựng quy chế hoạt động cụm thi đua đảm bảo hoạt động thiết thực, hiệu quả, xác định rõ nội dung, chủ đề sinh hoạt, tránh hình thức. Xây dựng về quy chế thi đua khen thưởng trong ngành, xây dựng phong trào thi đua có tiêu chí cụ thể để việc xét khen thưởng công khai, công bằng, chính xác; xây dựng, sửa đổi quy chế hoạt động của các cụm thi đua cho phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành. Tiếp tục đổi mới tiêu chí và quy trình đánh giá, bình xét, suy tôn của các cụm thi đua; đảm bảo sát yêu cầu thực tiễn, đánh giá được đúng kết quả, thành tích thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

Quỳnh Hương
Xem phiên bản mobile