Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương:

Phát triển mạnh ngành Công nghiệp môi trường hiện đại

15/05/2023 10:42 Tăng trưởng xanh
Chính phủ mới ban hành Đề án tái cơ cấu ngành Công thương, phấn đấu đến năm 2030 là nước có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm quốc gia có năng lực cạnh tranh công nghiệp cao

Những mục tiêu được cụ thể hóa

Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 8,5%/năm; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 30% vào năm 2030.

Đảm bảo cân đối cung cầu về năng lượng với tỷ lệ tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP giảm 1 - 1,5%/năm

Duy trì thặng dư cán cân thương mại với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu luôn cao hơn nhập khẩu và tăng bình quân khoảng 6 - 8%/năm

Tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 13,0 - 13,5%/năm

Phát triển mạnh ngành Công nghiệp môi trường hiện đại
Phát triển ngành Công nghiệp môi trường sẽ góp phần cải thiện chất lượng môi trường, kiểm soát, dự báo tình trạng ô nhiễm cũng như có những giải pháp công nghệ cụ thể để xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường.

Xây dựng, hoàn thiện các nhiệm vụ trọng tâm

Trong đó, đề nghị Bộ công thương và các cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng, ban hành các Luật như: Luật Phát triển công nghiệp; Hóa chất (sử đổi); Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sửa đổi)… cùng với đó là các Nghị định và chiến lược phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; các ngành kinh tế trọng điểm quốc gia, với thời gian trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trong giai đoạn 2023-2025.

Cũng trong Đề án, việc tái cơ cấu ngành công nghiệp môi trường giai đoạn đến 2030 được đưa ra với những nhiệm vụ cụ thể, nâng cao vị trí, vai trò của ngành công nghiệp môi trường trong hệ thống các ngành kinh tế của đất nước. Cụ thể:

Phát triển mạnh ngành công nghiệp môi trường hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu trên cơ sở tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, phát triển công nghệ môi trường, đặc biệt là công nghệ xử lý và tái chế chất thải, công nghệ sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng; nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong nước

Xây dựng và hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn và định mức kinh tế kỹ thuật đối với các dự án đầu tư phát triển công nghiệp môi trường; thẩm định,đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị và công nghệ môi trường.

Đẩy mạnh tự do hóa thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ môi trường theo lộ trình phù hợp; tăng cường hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật về phát triển công nghiệp môi trường qua các Hiệp định thương mại và khung khổ hợp tác quốc tế.

Xem toàn văn Quyết định phê duyệt đề án tại đây./.

Nguyễn Duy Thái
Xin chờ trong giây lát...

Chương trình Diễn đàn kinh tế xanh vì một quốc gia phát triển bền vững

Phiên bản di động