Chủ nhật 24/01/2021 19:13
Hải Phòng tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn

Bài 4: Thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp

17/04/2020 00:00
Nhằm tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn trên địa bàn, Hải Phòng đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ, như: Hoàn thiện hệ thống chính sách về quản lý chất thải rắn; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, hiện đại hoá công nghệ và sản xuất thiết bị tái chế, xử lý chất thải rắn; phát triển nguồn nhân lực và tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức….
Bài 3: Các nội dung nhiệm vụ chủ yếu Bài 2: Tình hình quản lý chất thải rắn trên địa bàn
bai 4 thuc hien dong bo quyet liet nhieu giai phap
Nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu, phân loại tại nguồn, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, thải bỏ chất thải rắn đúng nơi quy định.

Cụ thể:

Hoàn thiện hệ thống chính sách về quản lý chất thải rắn

UBND thành phố sẽ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật theo Quyết định 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện điều chỉnh thu phí vệ sinh trên địa bàn nông thôn; quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn; quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng đến năm 2025 đảm bảo phù hợp, sát với thực tế; trình HĐND thành phố ban hành các Nghị quyết với các nội dung về quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố đến năm 2025.

Tăng cường nghiên cứu khoa học, hiện đại hoá công nghệ và sản xuất thiết bị tái chế, xử lý chất thải rắn

Tăng cường nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến về tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn, đặc biệt ưu tiên phát triển công nghệ thu hồi năng lượng, phát điện từ xử lý chất thải rắn. Bên cạnh đó là đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, cấp bộ về quản lý tổng hợp chất thải rắn; chú trọng việc hoàn thiện dây chuyền công nghệ, thiết bị trong nước để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Nghiên cứu và ứng dụng các chỉ tiêu, tiêu chuẩn trong việc lựa chọn công nghệ, thiết kế, xây dựng và vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn. Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng các trang thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm mỹ quan và hiệu quả sử dụng. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu các công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện địa phương.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn

Thực hiện hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2050; Quy hoạch mạng lưới thu gom chất thải rắn trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2050. Rà soát, điều chỉnh, lập các kế hoạch đầu tư, phát triển cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy hoạch đã được phê duyệt, xác định nhu cầu đầu tư, các dự án ưu tiên đầu tư và các nhiệm vụ theo từng giai đoạn của quy hoạch hoặc kế hoạch của thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch quản lý chất thải rắn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về chất thải rắn cấp địa phương

Phát triển nguồn nhân lực thực hiện

Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn cho cán bộ tham gia quản lý chất thải rắn, môi trường tại các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố; đồng thời củng cố, mở rộng các trường đào tạo nghề, trung tâm dạy nghề,… nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề phục vụ yêu cầu quản lý, vận hành, duy tu và bảo dưỡng các cơ sở xử lý chất thải rắn.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức

Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng ở các trường học, cộng đồng dân cư, cơ quan nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ về giảm thiểu, phân loại tại nguồn, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, thải bỏ chất thải rắn đúng nơi quy định. Xây dựng chương trình giáo dục về môi trường với nội dung và thời lượng phù hợp với nhận thức của từng lứa tuổi tại các cấp học phổ thông. Đưa nội dung quản lý chất thải rắn bao gồm ngăn ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải rắn, sử dụng các nguyên liệu thân thiện với môi trường, thu gom, vận chuyển chất thải rắn theo đúng quy định vào chương trình tập huấn, bồi dưỡng đào tạo cán bộ tại các cơ quan, đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch.

Tăng cường trao đổi hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ về đào tạo nâng cao năng lực, học tập kinh nghiệm trợ giúp kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn.

Huy động các nguồn lực, bảo đảm năng lực tài chính thực hiện hiệu quả các giải pháp.

Mai Hoa

Đọc nhiều

vinacapital-hoi-an
Xem phiên bản mobile