Thứ sáu 24/01/2020 15:26

Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

10/09/2019 13:00
UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND quy định về phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Quản lý tổng hợp chất thải rắn là trách nhiệm chung của toàn xã hội Quy định mới về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 23/2018/QĐ-UBND nhằm quy định việc phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng tại các khu vực đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn tập trung, khu chức năng khác, công trình xây dựng của các tổ chức cá nhân, hộ gia đình có hoạt động liên quan đến phát thải chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo Điều 11 của Quyết định, các chủ nguồn thải chất thải rắn xây dựng phải thực hiện trách nhiệm được quy định tại Khoản 1 Điều 11; Khoản 2 Điều 14 Thông tư 08/2017/TT-BXD. Thực hiện các nội dung như lưu trữ chất thải rắn xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trường, đổ chất thải rắn xây dựng đúng thời gian và đúng nơi quy định; tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường do chính quyền và các đoàn thể địa phương phát động.

quy dinh phan cong trach nhiem va phan cap quan ly chat thai ran xay dung tren dia ban tinh tay ninh
UBND cấp xã có trách nhiệm giám sát quá trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng trên địa bàn quản lý.

Về phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng: Điều 13 quy định, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh thực hiện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án xử lý chất thải rắn xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên cơ sở thẩm định của phòng chuyên môn và ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng; xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn quản lý; xây dựng phương án giá dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh quản lý gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; thông báo và hướng dẫn đến các chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 15 của quyết định; báo cáo công tác chất thải rắn xây dựng trên địa bàn quản lý định kỳ hàng năm.

Điều 14 quy định, UBND cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động quản lý, xử lý chất thải rắn xây dựng trên phạm vi địa bàn do mình quản lý; thực hiện công tác xây dựng quản lý và sử dụng chất thải rắn xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn mình quản lý, gồm: tổ chức công bố công khai và thực hiện quy hoạch chất thải rắn xây dựng; quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn theo phân cấp; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra công tác tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường của các công trình đang xây dựng và cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn quản lý.

UBND cấp huyện giao đơn vị đủ chức năng làm chủ đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn xây dựng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách cấp huyện thuộc địa bàn mình quản lý; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 các dự án xử lý chất thải rắn xây dựng trên cơ sở thẩm định của phòng chuyên môn và ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng. Xây dựng, phê duyệt và ban hành quy chế quản lý chất thải rắn xây dựng trên phạm vi địa bàn do mình quản lý. Xây dựng phương án giá dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn quản lý gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

UBND cấp huyện thông báo và hướng dẫn đến các chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 12. Lập danh sách các công trình xây dựng (bao gồm công trình nhà ở) sẽ phá dỡ, xây dựng trên địa bàn và thông báo công khai để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và phối hợp trong công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn xây dựng. Định kỳ 03 tháng tổng hợp danh mục gửi Sở Xây dựng trước ngày 15 của tháng tiếp theo của kỳ báo cáo để công bố trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng. Báo cáo công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn quản lý định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 1/1 đến hết 31/12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu về Sở Xây dựng tổng hợp.

Điều 15 quy định, UBND cấp xã phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư có trách nhiệm giám sát quá trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng trên địa bàn quản lý. Trong trường hợp phát hiện những vi phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn xây dựng, cần thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật. Nội dung giám sát chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng gồm: quy trình thu gom, vận chuyển đã được thông báo (thời gian, địa điểm và tuyến thu gom, địa điểm vận chuyển đến); các yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng; yêu cầu về phương tiện, trang bị bảo hộ cho người lao động. Lập danh sách các công trình xây dựng (bao gồm công trình nhà ở) sẽ phá dỡ, xây dựng trên địa bàn quản lý, định kỳ hàng tháng (trước ngày 25 hàng tháng) gửi UBND cấp huyện tổng hợp gửi Sở Xây dựng.

Thúy Hà
Xem phiên bản mobile