Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đẩy nhanh các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đẩy nhanh các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương

Nhiều dự án, mô hình cũng như thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế đã ít nhiều đẩy nhanh chất lượng phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương trên cả nước cũng như hình thành thói quen phân loại rác cho người dân, hướng đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh bên cạnh nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, lượng chất thải sinh hoạt (CTRSH) theo đó cũng phát sinh ngày càng nhiều, tạo gánh nặng cho ngành môi trường và chính quyền các cấp. Nhiều giải pháp được đưa ra để giải quyết các vấn đề liên quan đến CTRSH bên cạnh việc sớm ban hành Thông tư định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH để các địa phương bám sát thực hiện cũng như thực hiện triệt để công tác kiểm soát lượng chất thải rắn mới phát sinh.
Một số chính sách phát triển dịch vụ môi trường tại Việt Nam

Một số chính sách phát triển dịch vụ môi trường tại Việt Nam

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức đó là ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên. Do đó, yêu cầu về phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, xử lý chất thải và cải thiện môi trường ngày càng cao, đòi hỏi có bước phát triển mới trong lĩnh vực dịch vụ môi trường.

Hàng hoá môi trường và quy định mã số định danh đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa

Nhằm kiểm soát và quản lý chặt chẽ hơn việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hoá môi trường cũng như mở cửa cho những sản phẩm hàng hoá môi trường phát triển việc quy định mã số định danh đối với hàng hóa môi trường của danh mục thuế quan hài hòa là hết sức cần thiết và sớm phải đưa vào triển khai trong thực tế.
Nhóm thiết bị, sản phẩm phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và khắc phục sự cố môi trường

Nhóm thiết bị, sản phẩm phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và khắc phục sự cố môi trường

Với mục tiêu đến năm 2025, phát triển ngành Công nghiệp môi trường thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế của đất nước, đáp ứng nhu cầu về bảo vệ môi trường; từng bước tiến tới xuất khẩu các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm bảo vệ môi trường có lợi thế cạnh tranh.
Nhóm thiết bị, sản phẩm sản xuất năng lượng từ chất thải

Nhóm thiết bị, sản phẩm sản xuất năng lượng từ chất thải

Ngày 22/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 980/QĐ-TTg ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường.
Nhóm thiết bị đo lường, giám sát môi trường

Nhóm thiết bị đo lường, giám sát môi trường

Với mục tiêu đến năm 2025, từng bước tiến tới xuất khẩu các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm bảo vệ môi trường có lợi thế cạnh tranh. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 980/QĐ-TTg ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành Công nghiệp môi trường, trong đó có nhóm thiết bị đo lường, giám sát môi trường.
Nhóm thiết bị phục vụ xử lý chất thải rắn thông thường, nguy hại

Nhóm thiết bị phục vụ xử lý chất thải rắn thông thường, nguy hại

Ngày 22/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 980/QĐ-TTg quyết định Ban hành danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường. Việc ban hành danh mục này để các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có liên quan nhận biết rõ hơn về ngành Công nghiệp môi trường, từ đó dần hoàn thiện cơ chế, chính sách, kế hoạch thực hiện đề án phát triển ngành Công nghiệp môi trường một cách hiệu quả.
    Trước         Sau    
Xin chờ trong giây lát...

Bảo tồn đa dạng sinh học - Quyết sách và hành động của Việt Nam

Phiên bản di động