Thứ năm 16/07/2020 00:20

Sửa đổi, bổ sung quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu

26/12/2019 14:55
Tại Chương IV Luật BVMT 2014 đã quy định về ứng phó biến đối khí hậu. Tuy nhiên, một số nội dung đang chồng lấn với các điều khoản trong các chương khác của Luật (nghiên cứu khoa học, quản lý chất thải, …), chưa cụ thể về nội dung thích ứng biến đổi khí hậu. Vì vậy, Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT), Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu, như sau:
Hoàn thiện chính sách, pháp luật ứng phó với biến đổi khí hậu
sua doi bo sung quy dinh ve ung pho voi bien doi khi hau
Ứng phó với biến đổi khí hậu phải gắn với phát triển bền vững.

Sửa đổi, bổ sung quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu phải gắn với phát triển bền vững, tăng cường khả năng chống chịu của tự nhiên và xã hội, hướng tới nền kinh tế các-bon thấp và tận dụng các cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại.

Bổ sung quy định về thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó có yêu cầu đánh giá tác động, tình trạng dễ bị tổn thương và rủi ro do biến đổi khí hậu đối với các đối tượng người dân, các lĩnh vực và các khu vực dựa trên cơ sở kịch bản biến đổi khí hậu và dự báo phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các hoạt động ưu tiên thích ứng, tăng cường khả năng chống chịu đối với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro do biến đổi khí hậu, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với nước biển dâng và ngập lụt đô thị.

Bổ sung các nội dung mới về thích ứng với biến đổi khí hậu; quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về biến đổi khí hậu; xây dựng báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu phải trình Quốc hội 2 năm một lần; quy định về nghĩa vụ quốc gia về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn.

Quang Minh
sunshine-group
acif

Đọc nhiều

thu-cam-on
hoi-thao-27
thaco-truong-hai-auto
ctcp-van-khoi-thanh
dai-ichi
Xem phiên bản mobile