Dự án Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo mở rộng mỏ than Đèo Nai - Công ty cổ phần than Đèo Nai - TKV (điều chỉnh)

Bài 5: Chương trình quản lý và giám sát môi trường

17/07/2020 12:59 Tác động môi trường
Dự án Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo mở rộng mỏ than Đèo Nai - Công ty cổ phần than Đèo Nai - TKV (điều chỉnh) công suất 1,75 triệu tấn than nguyên khai/năm, được thực hiện tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, thuộc khoáng sàng than Đèo Nai - Cọc Sáu, do Công ty cổ phần than Đèo Nai – Vinacomin làm chủ đầu tư.
Bài 4: Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường Bài 3: Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường
bai 5 chuong trinh quan ly va giam sat moi truong
Chủ đầu tư Dự án là Công ty cổ phần than Đèo Nai – Vinacomin phải tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường.

Nhà đầu tư đã xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường được Bộ Tài nguyên & Môi trường phê duyệt, cụ thể như sau:

Chương trình giám sát nước thải: Đối với nước thải sản xuất, tần suất giám sát: 03 tháng/lần tại 01 vị trí trước và 01 vị trí sau bể tách dầu. Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, SO4 2- , Fe, Mn, Cd, Hg, As, Pb, dầu mỡ khoáng, tổng Coliform. - Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B với các hệ số Kq=0,9; Kf=1,1. Đối với nước thải sinh hoạt, tần suất giám sát: 03 tháng/lần, tại 04 vị trí, gồm: 01 vị trí tại bể tự hoại khu nhà ăn công ty; 01 vị trí tại bể xử lý nước thải sinh hoạt nhà ăn phân xưởng sửa chữa ô tô; 01 vị trí tại bể xử lý nước thải sinh hoạt nhà ăn phân xưởng cơ điện; 01 vị trí tại bể tự hoại tại khu Trung tâm chỉ huy. Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, TDS, S2- , NH4 + (tính theo N), NO3 - , dầu mỡ động thực vật, tổng chất hoạt động bề mặt, tổng coliform. Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B với hệ số K=1.

Chương trình giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại:

Chất thải sinh hoạt, tần suất giám sát: khi có khối lượng bàn giao cho đơn vị thu gom xử lý. Vị trí giám sát: 04 vị trí, gồm: khu vực nhà ăn công ty, khu trung tâm chỉ huy, nhà ăn phân xưởng sửa chữa ô tô và nhà ăn phân xưởng cơ điện. Thông số giám sát: khối lượng chất thải sinh hoạt. Quy định áp dụng: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐCP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Chất thải nguy hại, tần suất giám sát: khi bàn giao chất thải nguy hại cho đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý. Vị trí giám sát: 04 vị trí, gồm: 01 vị trí tại kho chứa chất thải nguy hại phân xưởng ô tô; 01 vị trí tại kho chứa chất thải nguy hại phân xưởng cơ điện; 01 vị trí tại kho vật tư trung tâm; 01 vị trí tại công trường xe gạt. Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải. Quy định áp dụng: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị định số 40/2019/NĐCP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Chương trình giám sát chất lượng không khí, tiếng ồn, độ rung: Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. Vị trí giám sát: 08 vị trí, gồm: Khu sàng chế biến than; Phân xưởng sửa chữa ô tô; Khu vực khai thác; Bãi thải Đông Khe Sim-Nam Khe Tam; Bãi thải Nam Lộ Trí; Bãi thải Tây Lộ Trí; Bãi thải Khe Tam-Dương Huy và Tuyến đường vận chuyển đổ thải. Thông số giám sát: bụi TSP, CO, SO2, NO2, tiếng ồn và độ rung. Quy định áp dụng: Tuân thủ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh; QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan.

Chương trình giám sát giai đoạn kết thúc dự án: Giám sát chất lượng không khí, tần số quan trắc và phân tích: 06 tháng/lần. Vị trí giám sát: 05 vị trí, gồm: Khu vực khai trường khai thác; Khu vực bãi thải trong Lộ Trí - Nam Lộ Trí; Khu vực bãi thải Tây Lộ Trí; Khu vực bãi thải Đông Khe Sim và Nam Khe Tam; Khu vực tuyến đường vận tải. Thông số giám sát: bụi TSP, SO2, NO2, tiếng ồn và độ rung. Quy định áp dụng: Tuân thủ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh.

Giám sát chất lượng nước mặt: Tần số quan trắc và phân tích: 06 tháng/lần. Vị trí giám sát: hồ nước khai trường và khu vực suối Hào Bắc. Thông số giám sát: pH, TSS, COD, BOD5, P tổng, dầu mỡ khoáng, Coliform. Quy định áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Giám sát chất lượng đất: Tần số quan trắc và phân tích: 06 tháng/lần. Vị trí giám sát: 05 vị trí, gồm: Khu vực khai trường khai thác; Khu vực bãi thải trong Lộ Trí - Nam Lộ Trí; Khu vực bãi thải Tây Lộ Trí; Khu vực bãi thải Đông Khe Sim và Nam Khe Tam; Khu vực tuyến đường vận tải. Thông số giám sát: pH (H2O, KCl), độ ẩm, hàm lượng các chất dinh dưỡng N-P-K. Quy định áp dụng: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại trong đất QCVN 03-MT:2015/BTNMT.

Giám sát sụt lún, giám sát ổn định cơ học, đánh giá về tính bền vững, an toàn của các công trình cải tạo, phục hồi môi trường

Giám sát sụt lún như sau: Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. Vị trí giám sát: 04 vị trí, gồm: Khu vực khai trường khai thác; Khu vực bãi thải trong Lộ Trí - Nam Lộ Trí; Khu vực bãi thải Tây Lộ Trí; Khu vực bãi thải Đông Khe Sim và Nam Khe Tam. Thông số giám sát: Bố trí các điểm quan trắc, các mốc để đo sự sụt lún bề mặt địa hình khu vực bên trên khu vực khai thác.

Giám sát các công trình cải tạo phục hồi môi trường: Tại các khu vực bãi thải, khu vực mặt bằng sân công nghiệp, các cửa lò, cửa giếng, giám sát bồi lấp sông suối, ổn định các tuyến đường vận tải.

Giám sát khác:Giám sát xói mòn, trượt lở, sụt lún địa hình tại các bãi thải với tần suất 6 tháng/lần.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư Dự án phải thực hiện các điều kiện liên quan, như: Tuân thủ nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường trong quá trình cải tạo, phục hồi môi trường, chế độ thông tin, báo cáo về việc thực hiện nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theo các yêu cầu của Quyết định này và các quy định hiện hành khác. Tuân thủ cam kết về đổ thải và thỏa thuận về cải tạo, phục hồi môi trường tại các bãi thải của dự án được sử dụng chung với các dự án khác. Tuân thủ các biện pháp an toàn trong phòng, chống sự cố cháy nổ, trượt lở, sụt lún trong khu vực khai thác và các tuyến đường vận tải mỏ nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; thực hiện nghiêm túc công tác cảnh báo nguy hiểm, thông báo tới công nhân và dân cư xung quanh thời gian, kế hoạch nổ mìn và các hoạt động có rủi ro cao khác; lập phương án cụ thể và chi tiết cho các 13 biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố, thiên tai, cháy nổ, tai nạn lao động và các sự cố môi trường trong các giai đoạn hoạt động của Dự án. Theo dõi, giám sát xói mòn, trượt lở đất đá tại các khu vực sườn tầng, bờ moong khai thác và ảnh hưởng nổ mìn để có giải pháp xử lý kịp thời nhằm ngăn ngừa hiện tượng biến dạng bề mặt, dịch chuyển, sạt lở đất đá; khi phát hiện có dấu hiệu xảy ra sự cố phải dừng ngay các hoạt động khai thác, khẩn trương đưa người và thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cho cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý. Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; số liệu quan trắc phải được cập nhật và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện Dự án để bảo đảm an ninh trật tự; thực hiện chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và nguồn nước đối với dân cư xung quanh, công nhân tham gia thi công xây dựng và vận hành Dự án.

Việt Quang
Xin chờ trong giây lát...

Cả nước đồng lòng hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Phiên bản di động